Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

 


ZMIANA ORGANIZACJI PRACY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W LIMANOWEJ

Zgodnie z § 12 i § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej informuje, że od 25 maja 2020 roku:

 • wszelkie niezbędne dla obywatela czynności wymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikami Inspektoratu możliwe będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia,

 • wyznacza się dwa dni w tygodniu tj. wtorek i czwartek w godzinach 1000 - 1200 w których strony będą miały możliwość osobistego złożenia dokumentów na dziennik podawczy. W pozostałe dni tygodnia jak również przez cały okres, doręczanie korespondencji odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego,

 • przyjmuje się zasadę, że w tym samym czasie w siedzibie Inspektoratu liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba,

 • w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu wszelkie czynności odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,

 • petenci wchodzący do siedziby Inspektoratu obowiązkowo wypełniają oświadczenie w którym podają swoje imię i nazwisko, adres do kontaktu, numer telefonu, godzinę wejścia. Prawdziwość powyższych informacji potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informować na bieżąco.

Kontakt telefoniczny: tel. +48 18 3375685 lub +48 18 3373794 fax. +48 18 3375685

Adres e-mailowy: biuro@limanowa.pinb.gov.pl

Adres skrytki na E-PUAP: /sau136w9g2/skrytka

Adres do korespondencji: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej,

ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w LIMANOWEJ

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej z siedzibą w 34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej nr 16. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Mariolę Tokarz. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie: za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-600 Limanowa, ul. M .B. Bolesnej 16, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą E-PUAP: /sau136w9g2/skrytka lub email: biuro@limanowa.pinb.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przepisów prawa  tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2017r poz. 1332 z zm.) na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Natomiast nie posiada Pani/Pan praw do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania bowiem Administrator Danych realizuje cele publiczne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2017r poz. 1332 z zm.).
 9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie złożonego wniosku bez rozpoznania.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).

SKARGI I WNIOSKI:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach między 12:00 a 14:00 po uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Limanowej:

pokój nr 7, tel. +48 18 3375685

ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa


34072