Przejdź do stopki

PINB w Limanowej

Treść

Uwaga !

W związku wystąpieniem na terenie powiatu limanowskiego niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywnych opadów śniegu, mogącymi powodować zagrożenie dla obiektów budowlanych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej przypomina o ciążących na Państwu jako właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach wynikających z tego tytułu, tj. dbałości o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Niniejszym pismem przypomina się również o ciążących na Państwu, jako właścicielach, zarządcach obiektów budowlanych, obowiązkach wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

Wskazuje się, iż zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Jednocześnie zwracam się do Państwa o bezzwłoczne przekazanie niniejszego pisma, celem realizacji zawartych w nim zaleceń, do placówek użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Państwa gmin/miast.

Adam Wiśniewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej


Dane kontaktowe

Kontakt telefoniczny: tel. +48 18 3375685 lub +48 18 3373794 fax. +48 18 3375685

Adres e-mailowy: biuro@limanowa.pinb.gov.pl

Adres skrytki na E-PUAP: /sau136w9g2/skrytka

Adres do korespondencji: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej,

ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa


KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w LIMANOWEJ

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej z siedzibą w 34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej nr 16. 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Mariolę Tokarz. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie: za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-600 Limanowa, ul. M .B. Bolesnej 16, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą E-PUAP: /sau136w9g2/skrytka lub email: biuro@limanowa.pinb.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przepisów prawa  tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2017r poz. 1332 z zm.) na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Natomiast nie posiada Pani/Pan praw do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania bowiem Administrator Danych realizuje cele publiczne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2017r poz. 1332 z zm.).
  9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie złożonego wniosku bez rozpoznania.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).

SKARGI I WNIOSKI:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach między 12:00 a 14:00 po uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Limanowej:

pokój nr 7, tel. +48 18 3375685

ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa


65589