Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 18 33 75 685, 18 33 73 794

Fax:       +48 18 33 75 685, 18 33 73 794

e-mail: biuro@limanowa.pinb.gov.pl

Adres korespondencyjny: ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, 34-600 Limanowa

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 
  • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).


Ułatwienia na stronie

Strona PINB w Limanowej posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • możliwość ustawienia kontrastu

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Lelito - Basta 
e-mail: biuro@limanowa.pinb.gov.pl 
Telefon: 18 33 75 685

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ze względów technicznych i prawnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej nie jest w stanie zapewnić dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej PINB zapewnia dostępność alternatywną poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą pracownik schodzi do klienta.

 
102109