Przejdź do stopki

INFORMACJA PINB W LIMANOWEJ W SPRAWIE OBOWIĄZKU DOŁĄCZANIA KOPII ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Treść

DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE LUB ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU

PINB w Limanowej informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane w zakresie art. 57 - inwestor zobowiązany jest do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oddawanego do użytkowania. Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków (z wyłączeniem budynków o których mowa w art. 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków), również zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., co do których przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 07 października 2022 r. USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, nie złożono zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub też wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązek dołączenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przekazanego w postaci papierowej albo wydruku świadectwa przekazanego w postaci elektronicznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie nie dotyczy budynku, dla którego właściciel lub zarządca nie ma obowiązku zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej – zgodnie z art. 3 ust. 2 u.ch.e.b. sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej nie obejmuje budynku:

• podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

• używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

• przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

• mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

• wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;

• gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2•rok).

Z obowiązku tego wyłączone są również budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2 przeznaczone do własnych celów mieszkaniowych (powstałe na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a USTAWY Prawo budowlane) .

Zatem dla tych wyżej wymienionych budynków inwestor nie przedkłada do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopii albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (rejestr dostępny na stronie:  https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych).

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno być sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Adam Wiśniewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej

102109